Oklejanie pojazdów


I. Gwarancja

1. Wykonawca potwierdza udzielenie Gwarancji na oklejony pojazd(y) Zamawiającego. 
2. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na powierzchniach płaskich lub na powierzchniach lekko zakrzywionych.
3. Wykonawca, niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonana jest reklama, dodatkowo udziela gwarancji na druk solventowy na okres 12 miesięcy. Przez okres 12 miesięcy od daty aplikacji folii wydruk jest odporny na działanie promieni UV ? tzn. kolory nie mogą wyblaknąć pod wpływem promieni UV więcej niż 30% pierwotnego koloru. 
4. Gwarancja obejmuje naprawienie uszkodzonych fragmentów wydruku lub w przypadku całkowitego uszkodzenia większej części reklamy, wymianą całego elementu (brytu technologicznego) w wypadku: 
a. samoistnego odklejenia się folii, spowodowane niewłaściwym przygotowaniem karoserii pojazdu(ów) do aplikacji, 
b. samoistnego odklejenia się folii, spowodowane niewłaściwą aplikacją folii na karoserii pojazdu(ów), 
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek kolizji, stłuczki, wypadku, korozji, działania osób trzecich, działania warunków atmosferycznych (np. gradobicie) lub niewłaściwej konserwacji karoserii pojazdu (Pkt. II)
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub odkształcenia folii powstałe w wyniku: uszkodzenia powłoki lakierniczej, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwego malowania uszkodzonych elementów karoserii; przeprowadzonej konserwacji karoserii (polerowanie) w okresie do 14 dni przed oklejeniem, oklejenia elementu który poddany był malowaniu farbami samochodowymi w okresie do 14 dni przed oklejeniem pojazdu.
7. Gwarancja ulega automatycznemu utraceniu w wypadku niedostosowania się do poniższych wymogów:

a. samochód(y) oklejany(e) musi(sza) pozostać w miejscu oklejenia (tu: w pomieszczeniu z temperaturą powyżej 16 stopni C) przez okres co najmniej 24 godzin w okresie letnim i 36 godzin w przypadku okresu zimowego,

b. przez okres 72 godzin od godziny odbioru pojazdu(ów) Zamawiający nie może myć pojazdu(ów),

c. pojazd(y) w okresie 14 dni przed oklejeniem nie mogą być: malowane, naprawiane blacharsko, polerowane, woskowane lub nabłyszczane.


8. W wypadku zauważenia uszkodzenia folii, np. w wyniku działania osób trzecich, należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Wykonawcę oraz przesłać w terminie do 7 dni roboczych dokumentację fotograficzną uszkodzonego miejsca. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia folii z winy Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia uszkodzenia na własny koszt w siedzibie Wykonawcy.
9. W wypadku naprawy uszkodzenia nie podlegającemu naprawie gwarancyjnej, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy danego miejsca.


II. Właściwa konserwacja karoserii pojazdu z naniesioną grafiką 
1. Aby zachować prawo do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania warunków właściwej konserwacji pojazdu/ów z naniesioną grafika.
2. Mycie pojazdu(ów) może następować na myjniach ręcznych lub myjniach automatycznych. 
3. W wypadku mycia wodą pod wysokim ciśnieniem, niedozwolone jest kierowanie strumienia wody bezpośrednio na krawędzie wydruku, gdyż może to spowodować uszkodzenie mechaniczne folii.
4. Zabrania się czyszczenia folii na aucie silnymi środkami chemicznymi, np. benzyną, benzyną ekstrakcyjną, denaturatem, chlorem, itp. Może to spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie folii aplikowanej na aucie.
5. Wykonawca zaleca mycie ręczne karoserii z zastosowaniem lekkich środków pielęgnacji nadwozia (np. szampony samochodowe) bez użycia szczotek ręcznych.


III. Procedury reklamacyjne 
1. Klient zgłasza w formie pisemnej reklamowany produkt z uwzględnieniem szczegółowego opisu usterki.
2. Klient na swój koszt dostarcza pojazd do siedziby firmy PEM w celu weryfikacji zgłaszanej usterki.
3. Weryfikacja powinna być umówiona telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu dla stron.
4. W przypadku przyjęcia reklamacji firma zobowiązuje się do usunięcia wady na swój koszt w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia samochodu do pracowni produkcyjnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul.Poprzeczna 1 
5. Klient powinien od dnia przyjęcia reklamacji w ciągu 7 dni dostarczyć pojazd do usunięcia reklamacji, po upływie tego terminu reklamacja nie będzie naprawiana na koszt usługodawcy.

IV. Usuwanie starej folii z powierzchni lakierniczych.

1. Usuwanie foli z pojazdu nie podlega gwarancji, jak również reklamacji. Firma PEM nie ponosi odpowiedzialności za ubytki lakiernicze mogące powstać przy usuwaniu folii z pojazdu.

2. Podczas usuwania folii z pojazdu może nastąpić zerwanie powłoki lakierniczej. Przyczyną może być zły stan powierzchni lakierniczej pojazdu.

3. Po usunięciu folii z pojazdu występują odbarwienia lakieru w miejscach przyklejonej folii.

V. Uwagi

1. Nie okleja się części plastikowych (listwy, zderzaki, klamki itp).

2. Wydruk składający się z kilku brytów klejony jest na zakładkę 3-5mm.

3. Wydruki są zabezpieczone laminatem foliowym UV, folia ONE VISION zabezpieczona jest płynnym laminatem UV.

4. Auto przed klejeniem myte jest rozpuszczalnikiem odtłuszczającym. Przy słabej jakości lakieru, powłoka lakiernicza może ulec uszkodzeniu.

5. Nie używać tylnej wycieraczki jeśli szyba jest wyklejona folią ONE VISION , gdyż wydruk i folia ulegnie uszkodzeniu.

6. Ze względu na kształt auta projekt w komputerze może wyglądać inaczej niż w rzeczywistości.


Reklama zewnętrzna


I. Kasetony, pylony, litery 3D podświetlane LED

1. Agencja Reklamowa PEM udziela 12 miesięcy gwarancji na podzespoły elektryczne tj. zasilacz i ledy.

2. Agencja Reklamowa PEM udziela 12 miesięcy gwarancji na konstrukcję oraz montaż.

3. Kaseton powinien być serwisowany co najmniej raz w roku na zlecenie Klienta. Serwis kasetonu jest odpłatny, ceny zaś ustalane są indywidualnie.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z winy Agencji Reklamy PEM oraz uszkodzeń elektrycznych wynikających z przepięć / funkcjonowania sieci elektrycznej. 
 

II. Tablice reklamowe / szyldy/ inne powierzchnie wyklejane folią z laminatem

1. Agencja Reklamowa PEM udziela 12 miesięcy gwarancji na druk, klejenie oraz montaż.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

3. Przy wyklejaniu szyb okiennych folia zostaje docięta od uszczelki na około 3-5mm

4. Przy oklejenie witryn folią owv, po oświetleniu pomieszczenia wewnątrz (w porze wieczorowej /nocnej), widoczne stają się wszelkie elementy wnętrza - wynika to ze specyfiki tej folii.

5. Wydruki mają tendencję do kurczenia się na powierzchni wyklejonej.

III. Tablice billboardowe
1. Agencja Reklamowa PEM udziela 30 dni gwarancji na wyklejkę tablic billboardowych papierem billboardowym. 
2. Reklamacja jest uzależniona od panujących warunków pogodowych.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń poprzez osoby trzecie; kolizja, wypadek oraz ekstremalne warunki atmosferyczne i inne np. ulewa, pożar, grad, wichura, huragan itp.
a. Po stronie Klienta leży decyzja o ewentualnym ubezpieczenie reklamy od wyżej wymienionych zdarzeń .
4. Agencja Reklamowa PEM nie ponosi odpowiedzialności za miejsce montażu wskazane przez zleceniodawcę co do zgodności z warunkami zabudowy lub innymi przeciwwskazaniami prawnymi. Uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na instalację/montaż po stronie Zleceniodawcy.

IV. ZALECENIA

1. W miejscu montażu musi być wyprowadzony kabel prądowy.
2. Agencja Reklamowa PEM nie ingeruje w instalację elektryczną wewnątrz budynku. Wszelkie działania tego typu powinny być przeprowadzane przez posiadające odpowiednie uprawnienia firmy elektryczne.
3. Zalecane jest aby reklama zewnętrzna była podpięta pod osobne, niezależne zasilanie. Dzięki temu ewentualne zwarcie nie powoduje wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych.

4. Firma PEM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty związane z wyłączeniem prądu.

5. Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować Agencję Reklamową PEM o wyłącznikach czasowych lub zmierzchowych - lub ewentualnym zamontowaniu dodatkowego wyłącznika prądu podczas prac projektowych.

6. Miejsce montażu musi być ustalone oraz sprawdzone pod względem prawnym przez Zleceniodawcę przed montażem reklamy.

7. W gestii Zleceniodawcy jest ustalenie przebiegu kabli prądowych i tv, oraz innych istniejących instalacji w miejscu montażu, zarówno w ziemi jak i w ścianie, które mogą zostać przerwane podczas montażu. Agencja Reklamowa PEM nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie tych instalacji.

V. Uwagi

1. Dobór kolorów pośrednich takich jak kolor konstrukcji , uchwytów , wkrętów itp. jeśli nie ma konkretnych wytycznych od Zleceniodawcy , kolor jest dobierany wg uznania Agencji Reklamowej PEM. Zleceniodawca w tym przypadku nie może rościć sobie prawa do reklamacji.

2. Wszelkie dodatkowe prace zaistniałe podczas montażu nie wynikające z winy, jak również nie uzgodnione wcześniej z Agencją Reklamową PEM, będą dodatkowo płatne.

3. Szczegółowe informacje o jakości podłoża, na którym ma być montowana reklama (np. grubość styropianu, materiał z którego wykonana jest ściana ? mur, cegła) powinny być przesłane do Agencji Reklamowej PEM przed montażem, co pozwoli uniknąć dodatkowych komplikacji i kosztów.

4. Wszelkie prace wymuszone czasowo przez Zleceniodawcę nie zgodnie z zaleceniami Agencji Reklamowej PEM - NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI.

 


Produkty poligraficzne i projektowe


1. Produkty poligraficzne nie podlegają gwarancji.

2. Prace graficzne nie podlegają gwarancji.

3. Kolory widziane na monitorze różnią się od kolorów wydrukowanych w drukarni poligraficznej jak również w drukarni wielkoformatowej.

4. Koszty praw do korzystania ze zdjęć (potocznie zwany: zdjęciem) zakupione na wyznaczonych portalach fotograficznych nie są własnością Zleceniodawcy. Zleceniodawca nie otrzyma tego zdjęcia w formie cyfrowej. Może z niego korzystać za pośrednictwem agencji reklamowej. Zleceniodawca płaci za prawo do korzystania ze zdjęcia. Nie ma tu mowy o zakupie praw autorskich.
5. Projekt graficzny przesyłany do akaceptacji ma charakter poglądowy.

6. Przesłanie plików graficznych (otwartych , edytowalnych) jak również przekazanie praw autorskich wiąże się z dodatkową opłatą.
7. Informujemy, że materiay reklamowe nie są zabawką oraz nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 7 roku życia. Z materiałów reklamowych dzieci mogą korzystać tylko pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność. 
8. Projekt znaku graficznego zostaje przesłany w formie graficznej PDF. (bez: Księga znaku)

9. Księga znaku jest dodatkowo płatna - min. koszt to 10 krotność wartości wykonanego logo/projektu graficznego.

10. Dobór kolorów powinien być zaakceptowany za pomocą palety kolorów CMYK, lub ewentualnie palety dostępnej w Agencji Reklamowej PEM .

11. Drukarnia dopuszcza 15% różnicy między poszczególnymi partiami wydrukowanych/wykonanych materiałów.


Druk wielkoformatowy


1. Gwarancji udziela się na produkt na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do odbiorcy.

2. Gwarancją objęte są: trwałość kolorów. Kolory mogą wyblaknąć pod wpływem promieni UV więcej niż 30% pierwotnego koloru

3. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych w skutek kolizji, wypadku, aktu wandalizmu, wichury, nawałnic, uderzenia piorunów, pożaru, powodzi, gradu oraz uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją lub nieprzestrzeganiem zaleceń producenta dotyczących warunków utrzymania.

4. Wydruk na banerze nie podlega gwarancji na uszkodzenia mechaniczne. Ten nośnik reklamy jest zaliczany do reklam krótkotrwałych.

5. W przypadku projektów graficznych powierzonych Agencja Reklamowa PEM nie odpowiada za jakością wydruku; na jego poziom mają wpływ parametry plików przesłanych przez Zleceniodawcą.

6. Zleceniobiorca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na wydrukach było jak najbardziej naturalne i zgodne z przesłanym projektem, jednak nie może gwarantować 100% zgodności barw. Zażalenia związane z odmiennością barw na różnych wyświetlaczach Zleceniodawcy nie bądą uwzględniane. Poprawność odwzorowania barw jest określana na podstawie wykonanych i zatwierdzonych próbek.

7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu przewoźnika lub z winy Zleceniodawcy.

8. W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty rozpatrzenia reklamacji pokrywa Zleceniodawca.

9. Agencja Reklamowa PEM nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w skutek nieprofesjonalnych montaży wykonanych przez klientów. Stosowanie nieodpowiednich technik mocował reklam, narażających na uszkodzenia wydruk wykonany przez Zleceniobiorcą nie będzie uwzględniane jako zgłoszenie reklamacyjne.


KoniecPolityka przetwarzania danych osobowych